چهاردهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد

سیزدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه روز یكشنبه 1396/07/02 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه پس از بحث و بررسی آیین نامه تشویق و تذكر، بندهایی از آن مورد بازنگری و تصمیم گیری قرار گرفت.

مقرر شد پیش نویس آیین نامه جدید، جهت بررسی و یکپارچه سازی در جلسه آینده تدوین گردد.

 

نظارت 2 مهر