نوزدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد

نوزدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه در روز یكشنبه مورخ 1396/10/03 ساعت 10 در محل دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه آیین نامه بازخورد فعالیت‎های آموزشی (تشویق و تذكر) مدرسان دانشگاه مورد بررسی و تصمیم گیری نهایی قرار گرفت. در آخر مقرر شد پس از درج نقطه نظرهای اعضای كارگروه و ویرایش نهایی توسط معاون محترم آموزشی دانشگاه پیش نویس نهایی آیین نامه به منظور تصویب در شورای نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت دانشگاه ارائه شود.

IMG 83560001 IMG 83580002