تعیین ساختار كلی شیوه نامه اجرایی بازخورد به عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی/ مدرسان دانشگاه فردوسی مشهد

بیستمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه در ساعت 10 روز یكشنبه 1396/11/15 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی اجمالی شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد به عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی/ مدرسان دانشگاه فردوسی مشهد، عنوان اصلی شیوه نامه و ساختار كلی آن تعیین شد.

IMG 8403