برگزاری بیست و پنجمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه

بیست و پنجمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه روز یكشنبه 1397/02/23 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه بندهایی از ماده 3 شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی/ مدرسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

IMG 048400000
IMG 048711111