IMG 0619 تصمیم گیری در خصوص بخش الف از ماده 4 شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی / مدرسان

بیست و هفتمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه ساعت 10 روز یكشنبه 1397/03/06 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه بندهای اول، دوم و تبصره های 1 و 2  بخش الف از ماده 4 شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی / مدرسان با موضوع فرایند بازخورد انگیزشی (تشویق) اعضای هیأت علمی مورد  بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

 

 IMG 06161