تصمیم گیری در خصوص ماده 3 شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی / مدرسان

بیست و ششمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه روز یكشنبه 1397/02/30 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه ماده 3 شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی / مدرسان مورد بحث، بررسی و تصمیم گیری نهایی قرار گرفت.

 

IMG 06020002