IMG 06271

بیست و هشتمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد

بیست و هشتمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه ساعت 10 روز یكشنبه 97/03/13 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه تبصره 4 بخش الف و بخش ب از ماده 4 شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی/ مدرسان با موضوع فرایند بازخورد انگیزشی (تشویق) اعضای هیأت علمی و مدرسان مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.