IMG 0634222بیست و نهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد

بیست و نهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه ساعت 10 روز یكشنبه 1397/03/20 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه بخش اول ماده 5 شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی/ مدرسان با موضوع فرایند بازخورد اصلاحی (تذكر) اعضای هیأت علمی و مدرسان مورد بحث و  بررسی قرار گرفت. با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع تصمیم‌گیری به جلسه بعد موكول شد.

IMG 06341