IMG 065527-3-97

سی امین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد

سی امین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه ساعت 12 روز یكشنبه 97/03/27 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه بخش‎هایی از شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی/ مدرسان در خصوص فرایند بازخورد (تشویق و تذكر) اعضای هیأت علمی و مدرسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

IMG 065427-3-97