IMG 07541

 سی و یكمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد

سی و یكمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه ساعت 10 روز یكشنبه  1397/04/03 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه بخش اول از ماده 5  شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی / مدرسان در خصوص فرایند بازخورد اصلاحی اعضای هیأت علمی مورد بحث و  بررسی قرار گرفت.