IMG 15081111

طرح و بررسی ماده 5 شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی/ مدرسان

سی و دومین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه ساعت 10 روز یكشنبه 1397/04/10 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه در مورد ماده 5 شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی/ مدرسان با موضوع "فرایند بازخورد اصلاحی اعضای هیأت علمی و مدرسان" بررسی و تصمیم گیری شد.

 IMG 1512100