IMG 15371111

سی و سومین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد

سی و سومین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه ساعت 10 روز یكشنبه 1397/04/17 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه مفاد ماده 1، 2 و 3 از شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی / مدرسان مورد بررسی نهایی قرار گرفت.

IMG 153112222