ناتک 35

سی و چهارمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد

سی و چهارمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه ساعت 10 روز یكشنبه 1397/04/24 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه با بررسی نهایی مفاد ماده 4 و 5 از شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی / مدرسان این كارگروه به كار خود پایان داد.