ناتک 35دومین جلسه كارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت امور آموزشی دانشگاه برگزار شد

دومین جلسه كارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت امور آموزشی دانشگاه ساعت 10 روز یكشنبه 1397/05/14 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه ابتدا طرح اولیه ایجاد مركز آموزش، یادگیری و سنجش (آیس) با دو محور اصلی اهداف كلی و ساختار این مركز توسط خانم دكتر بردبار ارائه شد، سپس اعضا ضمن موافقت با كلیت طرح، پیشنهادهایی تكمیلی را ارائه نمودند.