100250697

سومين جلسه كارگروه تخصصی ناتك دانشگاه برگزار شد

سومين جلسه كارگروه تخصصي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت (ناتك) آموزشي دانشگاه ساعت 10 روز يكشنبه 1397/06/25 در دفتر معاونت آموزشي دانشگاه تشكيل شد. در اين جلسه حول محورهاي نظارت بر حضور موثر اساتيد دانشگاه و وضعيت ارزشيابي دانشجويان غيرايراني بحث و تبادل نظر شد. 

000250697