100250697 

چهارمین جلسه كارگروه تخصصی (ناتك) آموزشی دانشگاه برگزار شد

چهارمین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت (ناتك) آموزشی دانشگاه ساعت 10 روز یكشنبه 1397/07/08 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل و حول محورهای زیر بحث و تبادل نظر شد.
- اثرگذاری ارزشیابی دانشجویان غیرایرانی
- تخلفات آموزشی اساتید در زمان ثبت نمرات
- وضعیت پاسخگویی به اعتراض‎ها و درخواست‎های دانشجویان در ارتباط با نمره دروس