پنجمین جلسه كارگروه تخصصی (ناتك) آموزشی دانشگاه برگزار شد IMG 33340000

پنجمین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت (ناتك) آموزشی دانشگاه ساعت 10 روز یكشنبه 1397/07/22 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه حول محورهای زیر بحث و گفتگو شد:

- خوشه بندی در ارزشیابی‎ها
- نمره صدك در ارزشیابی‎ها
- ارزشیابی در كلاس‎های كمتر از 4 نفر

IMG 3336111111

 

IMG 33372222