DSC 506500000هفتمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد

هفتمین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت (ناتك) آموزشی دانشگاه ساعت 10:30 روز یكشنبه 97/08/20 در دانشكده ادبیات و علوم انسانی تشكیل شد. در این جلسه حول محورهای زیر بحث و گفتگو شد:
- ارائه گزارش تكمیلی تعیین نقطه برش كمی ـ كیفی به تفكیك گروه آموزشی
- تعیین ضریب برای ارزشیابی‎ها با توجه به تعداد دانشجویان كلاس

DSC 506111111