نهمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد

نهمین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت (ناتك) آموزشی دانشگاه ساعت 10 روز یكشنبه 97/10/02 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه  كاربرگ ارزشیابی از كیفیت تدریس اساتید در دروس نظری بررسی و در مورد آن تصمیم‎گیری شد.

natak