natak - 16 dey - 1دهمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد

دهمین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت (ناتك) آموزشی دانشگاه ساعت 10:30 روز یكشنبه 97/10/16 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه طرح پژوهشی ارائه شده توسط آقای دكتر كارشكی با موضوع میزان رضایت دانشجویان از خدمات و امكانات آموزشی و كمك آموزشی دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد نقطه نظرات و پیشنهادات اعضا در این طرح لحاظ شود.

natak - 16 dey - 2