tablo - 97-10-30یازدهمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد

یازدهمین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت (ناتك) آموزشی دانشگاه ساعت 10 روز یكشنبه 97/10/30 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه ابتدا  طرح پژوهشی ارزشیابی از دروس عملی و آزمایشگاهی توسط آقای دكتر كارشكی ارائه شد، سپس نتایج  حاصله از این طرح مورد نقد و بررسی اعضای كارگروه قرار گرفت و درپایان تصمیم‌گیری نهایی در مورد گزینه‌های مربوط به كاربرگ ارزشیابی مربوطه به جلسه بعد موكول شد.

97-10-30