تابلوو - 97.11.14دوازدهمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد
دوازدهمین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت (ناتك) آموزشی دانشگاه ساعت 10 روز یكشنبه 97/11/14 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه طرح پژوهشی ارائه شده توسط آقای دكتر كارشكی با موضوع پرسشنامه ارزشیابی از كیفیت تدریس اساتید دروس بین رشته‌ای (سرویسی) دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تدوین پرسشنامه نهایی به جلسه بعد موكول شد.

97-11-14