ناتک - تابلو - 28 بهمنسیزدهمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد

سیزدهمین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت (ناتك) آموزشی دانشگاه ساعت 10:30 روز یكشنبه 97/11/28 در دفتر ناتك آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه موارد زیر مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
ـ  تدوین فرم‌های ارزشیابی دروس برون گروهی (سرویسی)
ـ طرح ارزشیابی از كیفیت تدریس مدرسان مدعو
ـ فرایند بررسی شكایات دانشجویان
ـ پیشنهاد ارزشیابی كیفی اساتید از دانشجویان در پایان نیمسال

ناتک 1 - 28 بهمن

ناتک 2 - 28 بهمن