natak - 12 esfand - tabloچهاردهمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد

چهاردهمین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت (ناتك) آموزشی دانشگاه ساعت 10:30 روز یكشنبه 97/12/12 در معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه موارد زیر مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
- تشكیل كمیته/ كارگروه اخلاق آموزشی به منظور تدوین آیین نامه و سازو كارهای لازم در جهت بررسی و رسیدگی به شكایات دانشجویان
- بررسی دسته بندی دروس برون گروهی پایه دانشگاه
- دسترسی عضو هیأت علمی به ارزشیابی های همكار معرفی شده از طرف عضو

natak - 12 esfand