natak 1 - 980222شانزدهمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد

شانزدهمین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت (ناتك) آموزشی دانشگاه ساعت 10:30روز یكشنبه 98/02/22 در دفتر ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه مرحله نهایی بازبینی كاربرگ‌های ارزشیابی از دروس آزمایشگاهی، استادان مدعو و دروس برون گروهی (سرویسی) انجام پذیرفت.

natak 2 - 980222