natak 1 - 980305هفدهمین جلسه کارگروه تخصصی ناتک آموزشی دانشگاه برگزار شد

هفدهمین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت (ناتك) آموزشی دانشگاه ساعت 10:30 روز یكشنبه 98/03/05 در دفتر ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه كاربرگ‌های ارزشیابی از دروس عملی تربیت بدنی مورد بازبینی قرار گرفت.

natak 2 - 980305