natak 1- 980319هجدهمین جلسه کارگروه تخصصی ناتک آموزشی دانشگاه برگزار شد

هجدهمین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت (ناتك) آموزشی دانشگاه ساعت 10:30 روز یكشنبه 98/03/19 در دفتر ناتك آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
1- بازبینی كاربرگ ارزشیابی از دروس الكترونیكی (مجازی)
2- موضوع نامه شماره 50239 مورخ 1398/03/01

natak 2- 980319