natak 1 - 980506نوزدهمین جلسه کارگروه تخصصی ناتک آموزشی دانشگاه برگزار شد 

نوزدهمین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت (ناتك) آموزشی دانشگاه ساعت 10:30روز یكشنبه 98/05/06 در دفتر ناتك آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
1-  برنامه عملیاتی دفتر ناتك آموزشی جهت پیاده سازی الگوی مفهومی آموزش (آحفا)
2- نحوه ارزشیابی كلاس‌های مركب از دانشجویان ایرانی و غیرایرانی
3- بررسی پیشنهادهای آقای دكتر ملك زاده در مورد ارزشیابی

natak 2 - 980506