natak 1 - 980610بیستمین جلسه کارگروه تخصصی ناتک آموزشی دانشگاه برگزار شد

بیستمین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت (ناتك) آموزشی دانشگاه ساعت 10:30روز یكشنبه 98/06/10 در دفتر ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه موضوع بازنگری كاربرگ ارزشیابی دانش آموختگان برتر دانشگاه از استادان دوره تحصیلی مطرح و مقرر شد تا شاخص‌های پیشنهادی با توجه به هدف از این ارزشیابی تعیین و در جلسه آینده مورد تحلیل و  بررسی قرار گیرد.

natak 2 - 980610

natak 3 - 980610