natak 1 - 980617بیست و یکمین جلسه کارگروه تخصصی ناتک آموزشی دانشگاه برگزار شد

بیست و یكمین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت (ناتك) آموزشی دانشگاه ساعت 10:30روز یكشنبه 98/06/17 در دفتر ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی و تحلیل شاخص‌های پیشنهادی جهت طراحی كاربرگ ارزشیابی دانش آموختگان ممتاز از استادان دوره تحصیلی، مقرر شد تا پیش نویس كاربرگ ارزشیابی با توجه به شاخص‌های تأیید شده در كارگروه طراحی و پس از نهایی شدن در سیستم ارزشیابی بارگذاری شود.

natak 2 - 980617