natak 1 - 980714بیست و دومین جلسه کارگروه تخصصی ناتک آموزشی دانشگاه برگزار شد

بیست و دومین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت (ناتك) آموزشی دانشگاه ساعت 10روز یكشنبه 98/07/14 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه ابتدا توضیحاتی در مورد الگوی مفهمومی آموزش (آما) و نقش ارزشیابی در آن توسط آقای دكتر پیش قدم، معاون آموزشی دانشگاه داده شد. سپس اعضا نظرات خود را در مورد كلیات طرح مطرح و در مورد آن بحث و گفتگو كردند.

natak 2 - 980714

 natak 3 - 980714