natak 1 - 980728بیست و سومین جلسه کارگروه تخصصی ناتک آموزشی دانشگاه برگزار شد

بیست و سومین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت (ناتك) آموزشی دانشگاه ساعت 10:30 روز یكشنبه 98/07/28 در دفتر ناتك آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه ابتدا در مورد نحوه عملیاتی كردن الگوی مفهومی آموزش در فرایند ارزشیابی بحث و گفتگو شد. سپس كاربرگ نظرسنجی از دروس نظری با توجه به این الگو مورد  بازنگری قرار گرفت.

natak 2 - 980728