natak 1 - 980812بیست و چهارمین جلسه کارگروه تخصصی ناتک آموزشی دانشگاه برگزار شد

بیست و چهارمین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت (ناتك) آموزشی دانشگاه ساعت 10 روز یكشنبه 98/08/12 در دفتر ناتك آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه حول محورهای زیر بحث و گفتگو شد:
1- پیشنهاد طرح ارزشیابی تربیتی ـ اخلاقی دانشجویان توسط استادان و تصویب كلیات آن.
2- طراحی كاربرگ ارزشیابی دروس نظری در مقطع تحصیلات تكمیلی بر اساس الگوی مفهومی آموزش.

 natak 2 - 980812