اولین جلسه فرایند بررسی كیفیت آموزشی با گروه‎های آموزشی دانشکده علوم تربیتی برگزار شد.

اولین جلسه فرایند بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی، روز سه شنبه 1398/08/21 در محل دفتر ناتك آموزشی دانشگاه، با حضور رئیس و معاون آموزشی دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی كمی و كیفی سوابق آموزشی اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی، در گروه‎های مبانی تعلیم و تربیت، مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی، روانشناسی مشاوره تربیتی با حضور مدیران گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی  به شرح زیر می‎باشد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 3 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 3 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیرهیأت علمی (مدرسان مدعو): 1 نفر
قطع همكاری با اعضای غیرهیأت علمی (مدرسان مدعو) دانشكده: 2 نفر

01tz