دومین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد

دومین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی، روز سه شنبه 1398/08/21 در محل دفتر ناتك آموزشی دانشگاه، با حضور رئیس و معاون آموزشی دانشكده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی كمی و كیفی سوابق آموزشی اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی، در گروه‎های جغرافیا، زبان و ادبیات فارسی و علوم اجتماعی با حضور مدیران گروه مربوطه،  نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر می‎باشد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 3 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 8 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تذكر: 9 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیرهیأت علمی (مدرسان مدعو): 4 نفر
اعضای غیرهیأت علمی مشمول تذكر: 12 نفر
قطع همكاری با اعضای غیرهیأت علمی (مدرسان مدعو) دانشكده: 4 نفر

02tz