سومین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد

سومین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی، روز چهار شنبه 1398/08/22 در محل دفتر ناتك آموزشی دانشگاه، با حضور رئیس و معاون آموزشی دانشكده الهیات و معارف اسلامی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی كمی و كیفی سوابق آموزشی اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی، در گروه‎های ادیان و عرفان تطبیقی، علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسلامی با حضور مدیران گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 3 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 5 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تذكر: 3 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیرهیأت علمی (مدرسان مدعو): 2 نفرپ
اعضای غیرهیأت علمی مشمول تذكر: 1 نفر
قطع همكاری با اعضای غیرهیأت علمی (مدرسان مدعو) دانشكده: 2 نفر

03tz