چهارمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد

چهارمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی، روز چهار شنبه 1398/08/22 در محل دفتر ناتك آموزشی دانشگاه، با حضور رئیس و معاون آموزشی دانشكده كشاورزی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی كمی و كیفی سوابق آموزشی اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی، در گروه اقتصاد كشاورزی و مهندسی مكانیك بیوسیستم با حضور مدیران گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 2 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 4 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تذكر: 3 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیرهیأت علمی (مدرسان مدعو): 2 نفر
اعضای غیرهیأت علمی مشمول تذكر: 5 نفر
قطع همكاری با اعضای غیرهیأت علمی (مدرسان مدعو) دانشكده: 2 نفر

4tz