sheshomin 1 - 980828ششمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد

جلسه ششم بررسی كیفیت آموزشی گروه های آموزشی، روز سه شنبه 1398/08/28 در محل دفتر ناتك آموزشی دانشگاه، با حضور رئیس و معاون آموزشی  دانشكده علوم تربیتی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی كمی و كیفی سوابق آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی، در گروه های روانشناسی، مطالعات برنامه ریزی و آموزش و علم اطلاعات و دانش شناسی با حضور مدیران گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 3 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 4 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تذكر: 5 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 4 نفر
اعضای غیر هیأت علمی مشمول تذكر: 13 نفر
قطع همكاری با اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو) دانشكده: 2 نفر
به دلیل عدم حضور (موجه) مدیر گروه آموزشی روانشناسی ، مقرر شد تصمیم گیری در مورد مدرسان مدعو گروه، در جلسه ای با حضور مدیر گروه انجام شود.

sheshomin 2 - 980828