panjomin  natak - 1پنجمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد

پنجمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی، روز دوشنبه 1398/08/27 در محل دفتر ناتك آموزشی دانشگاه، با حضور رئیس و معاون آموزشی دانشكده منابع طبیعی و محیط زیست برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی كمی و كیفی سوابق آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی با حضور مدیران گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 3 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 2 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تذكر: 2 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 2 نفر
اعضای غیر هیأت علمی مشمول تذكر: 2 نفر

panjomin  natak - 2