nohomin 1 - 980903نهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد

جلسه نهم بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی، روز یكشنبه 1398/09/03 در محل دفتر ناتك آموزشی دانشگاه، با حضور رئیس  دانشكده دامپزشكی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی كمی و كیفی سوابق آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی، در گروه‌های بهداشت مواد غذایی و آبزیان، پاتوبیولوژی، علوم پایه و علوم درمانگاهی ـ بهداشت و پیشگیری بیماری‌های دامی، با حضور مدیران گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 4 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 7 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق توسط دفتر ناتك: 1 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تذكر: 4 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 4 نفر
اعضای غیر هیأت علمی مشمول تذكر: 2
اعضای غیرهیأت علمی مشمول قطع همكاری: 10 نفر

nohomin 2 - 980903