davazdahomin 1 - 980912دوازدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد

جلسه دوازدهم بررسی كیفیت آموزشی گروه های آموزشی، روز دوشنبه 1398/09/11 در محل دفتر ناتك آموزشی دانشگاه، با حضور رئیس و معاون آموزشی دانشكده علوم برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی كمی و كیفی سوابق آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی، در گروه‌های زیست شناسی و شیمی، با حضور مدیران گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 2 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 8 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تذكر: 11 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 4 نفر
اعضای غیر هیأت علمی مشمول تذكر/ قطع همكاری: 14 نفر

davazdahomin 2 - 980912