sizdahomin 1 - 980913سیزدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد

جلسه سیزدهم بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی، روز سه شنبه 1398/09/12 در محل دفتر ناتك آموزشی دانشگاه، با حضور رئیس دانشكده علوم اداری و اقتصادی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی كمی و كیفی سوابق آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی، در گروه‌های مدیریت و اقتصاد، با حضور مدیران گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 2 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 6 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تذكر: 4نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 4 نفر
اعضای غیر هیأت علمی مشمول تذكر/ قطع همكاری: 19 نفر

sizdahomin 2 - 980913