chahardahomin 1 - 980913چهاردهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد

جلسه چهاردهم بررسی كیفیت آموزشی گروه های آموزشی، روز چهارشنبه 1398/09/13 در محل دفتر ناتك آموزشی دانشگاه، با حضور رئیس و معاون آموزشی دانشكده الهیات و معارف اسلامی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی كمی و كیفی سوابق آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی، در گروه های تاریخ و تمدن ملل اسلامی، معارف اسلامی و فلسفه و حكمت اسلامی، با حضور مدیران گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 3 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 5 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تذكر: 6 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 4 نفر
اعضای غیر هیأت علمی مشمول تذكر/ قطع همكاری:  23 نفر

chahardahomin 2 - 980913