panzdahomin 1 - 980913پانزدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد

جلسه پانزدهم بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی، روز چهارشنبه 1398/09/13 در محل دفتر ناتك آموزشی دانشگاه، با حضور رئیس و معاون آموزشی دانشكده كشاورزی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی كمی و كیفی سوابق آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی، در گروه‌های بیوتكنولوژی، مهندسی آب و گیاه پزشكی، با حضور مدیران گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 3 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 6 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تذكر: 8 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 3 نفر
اعضای غیر هیأت علمی مشمول تذكر/ قطع همكاری: 9نفر

panzdahomin 2 - 980913