shahnzdahomin 1 - 980913شانزدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد

جلسه شانزدهم بررسی كیفیت آموزشی گروه های آموزشی، روز چهارشنبه 1398/09/13 در محل دفتر ناتك آموزشی دانشگاه، با حضور رئیس و معاون دانشكده معماری و شهرسازی  برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی كمی و كیفی سوابق آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی، در گروه‌های معماری و شهرسازی، با حضور مدیر گروه‌های مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 1 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 1 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 3 نفر
اعضای غیر هیأت علمی مشمول بهبودكیفیت آموزشی: 11 نفر
اعضای غیر هیأت علمی مشمول قطع همكاری: 7 نفر

shahnzdahomin 2 - 980913