18 tashvigh tazakkor 1 - 980919هجدهمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد

جلسه هجدهم بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی، روز سه شنبه 1398/09/19 در محل دفتر ناتك آموزشی دانشگاه، با حضور معاون آموزشی دانشكده علوم اداری و اقتصادی  برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی كمی و كیفی سوابق آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی، در گروه‌های علوم سیاسی، حقوق و حسابداری با حضور مدیران گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 3 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 6 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تذكر: 7 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 3 نفر
اعضای غیر هیأت علمی مشمول تذكر/ قطع همكاری: 9 نفر

18 tashvigh tazakkor 2 - 980919