bistoyekomin tashvigh tazakkor 1 - 981003بیست و یکمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‎های آموزشی برگزار شد

بیست و یكمین جلسه بررسی كیفیت آموزشی گروه‌های آموزشی، روز سه شنبه 1398/10/03 در محل دفتر ناتك آموزشی دانشگاه، با حضور معاون آموزشی دانشكده مهندسی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی كمی و كیفی سوابق آموزشی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی، در گروه‌های مهندسی شیمی و مهندسی متالورژی و مواد با حضور مدیران گروه مربوطه، نتیجه واجدین شرایط  بازخورد انگیزشی و اصلاحی به شرح زیر اعلام شد:
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح دانشكده: 2 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تشویق در سطح گروه: 5 نفر
اعضای هیأت علمی مشمول تذكر: 3 نفر
كاندیدای ابتدایی تشویق اعضای غیر هیأت علمی (مدرسان مدعو): 1 نفر

bistoyekomin tashvigh tazakkor 2 - 981003