123

بيست و ششمين جلسه كارگروه تخصصي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت (ناتك) آموزشي دانشگاه برگزار شد.

بيست و ششمين جلسه كارگروه تخصصي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت (ناتك) آموزشي دانشگاه ساعت 10 روز سه شنبه 99/02/09 در اتاق شوراي سازمان مركزي دانشگاه تشكيل شد. در اين جلسه حول محورهاي زير بحث و گفتگو شد:

1- تصميم گيري در مورد بازه ارزشيابي از كيفيت علمكرد آموزشي استادان توسط دانشجويان با توجه به شرايط بحران كرونا در نيمسال دوم سال تحصيلي 99-1398

2-   طراحي كاربرگ ارزشيابي براي دروس نظري كه در نيمسال دوم سال تحصيلي 99-1398 به صورت مجازي برگزار شده است.