natak 1 - 980924بیست و پنجمین جلسه کارگروه تخصصی ناتک آموزشی دانشگاه برگزار شد 

بیست و پنجمین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت (ناتك) آموزشی دانشگاه ساعت 10 روز یكشنبه 98/09/24 در دفتر ناتك آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه حول محورهای زیر بحث و گفتگو شد:
1- بررسی و جمع بندی  نظرها و پیشنهادهای اعضای محترم هیأت علمی در خصوص كاربرگ ارزشیابی كیفیت تدریس در دروس نظری.
2- تعیین نحوه محاسبه ارزشیابی‌های چارك بالا در مقطع تحصیلات تكمیلی.

natak 2 - 980924