فرايند جدید نحوه ورود نمره دانشجويان

با توجه به اهميت ارزشيابي مستمر فعاليتهاي آموزشي دانشجويان و اطلاع رساني شفاف در مورد اجزاي نمره نهايي، فرايند نحوه ورود نمره دانشجويان از نيمسال دوم سال تحصيلي 99-1398 تغيير نموده و  بر اساس فرايند جديد ورود نمره در دفتر نمره خواهد بود. لذا به منظور اطلاع از روند اجرا توسط اعضاي محترم هيأت علمي و مدرسان دانشگاه، به پيوست راهنماي فرايند مذكور ارسال مي گردد. خواهشمند است پس از مطالعه راهنما، در صورت وجود هرگونه ابهام يا سوال با سركار خانم رمضاني از طريق شماره 2481، تماس بگيريد.

 

جهت دریافت فایل راهنمای دفتر نمره دروس کلیک کنید.